NATH PANTH

Mahant Yogi Suraj Nath Ji, Guru Yogi Sat Nath and Aughar Pir Unmaninath

Yogi Sat Náth po nejvyšší iniciaci Náth panth

Identifikační karta Náth Panth

Náth znamená vládce, mistr, ale také ochránce.
Vládce těla a mysli, vnitřní i vnější reality,
ochránce systému kultivace osobnosti yogovými technikami.
Panth znamená stezka, cesta.

Původní tradice je všenáboženská, zahrnovala aspiranty všech náboženství.
Meditační zkušenost pak aspiranty přirozeně vedla
od náboženství k universalismu.
Nerozlišovala kasty a ani pohlaví.

Historicky se váže na osobu Adinátha "věčný vládce".
Jeho vyobrazení je na pečetích z Harapy, cca 2000 př. n. l.,  viz. obr. dole.
Předchází tedy např. védy.

Nath panth (stezka), mnohem později sampradaya (organizovaná sekta) se vyvinula z Siddha Sampradaya (Avadhuta Sampradaya), která byla universalistickou praxí všech yóga tradic - Džinismu, Buddhismu, Hinduismu atd.

Proběhlo několik velkých transformací tradice:
Vlivy šivájistických sekt Kapalika (extrémní asociální askeze - dnešní Aghori)
a Kalamukha (společensky angažovaní reformátoři) (7.-8.stol)
Tantra - Guru Matsyendranáth (cca 9.stol.)
Monastická askeze - Guru Gorakhnáth (cca 11.stol.)
Sufijské vlivy - Hajji Ratannáth (cca13.stol.)
Vaišnavské vlivy - Gyaneshwar (cca 13.stol.)
1567 Thanesar válka asketů - Yógíni proti Sannyasinům
Liberální muslimský král Akbar se lstí přidal k sannyasi a yógíni (Náthové) prohráli
Hinduistická dominance - Dharamnáth (cca 15. stol.), Mastnáth (cca 18 stol.)
1906 Akhil Bharatvarsiya Avadhut Bhes Barah Panth Yogi Mahasabha
- nový oficiální název
Aktuální situace je politováníhodná, tradice je zcela ztracena...
Tradiční yogu a meditaci již zná jen několik Guruů.

  Žák by měl překonat svého mistra, pouze tak bude tradice zkvétat a moudrost věků bude předávána do dalších generací.

Guru yogi Suraj Nath a Yogi Sat Náth

Náthem se aspirant stává iniciačním rituálem.
Pro aspiranty žijící rodinným životem je jiná než pro askety.
Sadhana- kultivační program těla a mysli
Seva služba Guruovi – hmotná i nehmotná podpora
Mantra- vibrace uvolňující mentální rámec
Nama Karana Samskara- duchovní jméno

Aspirant se zavazuje k praxi yogy a službě a podpoře svého Gurua a Ašrámu.

Asketa podstupuje dva stupně iniciace. Aughar a Darshani yogi. Aughar je podroben důkladnému výcviku od svého Guru, musí ovládnout své tělo a mysl. Je oholen, pomazán popelem a zříká se světského života. Nosí pouze oranžovou barvu, Lunghi (sukni), Paghri (turban), musí mít stále na krku Jenevue (iniciační amulet), poslouchá svého Gurua, disciplinovaně praktikuje svoji Sadhanu (kultivační program) a slouží svému Guruovi a jeho Ašrámu. Nesmí pracovat za úplatu, nosit zbraň ani se oženit. Musí být schopen snášet příkoří bez reakce.

Až je s ním Guru spokojen iniciuje ho za plnohodnotného Nátha - Darshani Nath. Znovu ho oholí, pomaže popelem, rituálně mu nožem prořeže ušní chrupavky před zraky stařešinů tradice. Později do děr umístí velké těžké hliněné náušnice (Kundal). Nava Náth, nově iniciovaný pak tráví 21-40 dní usilovné meditace a hojení v izolaci. Guru mu slouží a uctívá ho jako Gorakshanátha. Najíst dostává jen, aby přežil. Po uplynutí doby odloučení od společnosti se uspořádá slavnost (Ganga Jeli) s účastí místních Náthů a nový Darshani Yogi je představen veřejnosti. Zbytek života se věnuje yoze a meditaci a může i sloužit společnosti za podmínek, které mu stanoví jeho Guru. Každý Guru se snaží, aby se jeho žák stal lepším, než je on sám. Pouze tak je dokonáno. Rituál řezání chrupavek uší je pro Náthy posvátný, teprve poté je aspirant považovaný za dospělého. Aughar musí prokázat kontrolu mysli v bolesti. Není užito žádných léků, ani při operaci, ani při hojení. Prořezáním nervů v kořenech ušní chrupavky dojde k ovlivnění Kuhu Nadi a Shushumny. Tok „kapajícího“ Bindu je obrácen vzhůru (Urdhvaretah). Kundalini pronikne skrze Chakry a Granthi a Yogi dosáhne Darshana „ hluboký vhled“.

Náthové jsou rozděleni do 12 Panthů (stezek), uctívají 9 Nava Náthů, 84 Siddhů (yogi abnormálních schopností) a 64 Yogini (mistrině yogy).
Pod tlakem byrokracie byla jako oficiální organizace založena 1906 pod názvem : Akhil Bharatvarshiya Ava- dhoot Bhesh Barah Panth Yogi Mahasabha (shromáždění asketických yogínů světla dvanácti Panthů-stezek). Někteří Náthové spravují přibližně pět set Nátha Ašrámů, většina se ale tradičně toulá světem. Iniciovaných asketů je přibližně deset tisíc. Hlavní slovo má Jamat- rada vybraných asketů, kteří pendlují po Indii a nechybí při žádné důležitější události. Dříve bývalo mnoho iniciovaných asketek (Yogini). Ty ale již dnes pod vlivem patriarchální společnosti Hinduistů a civilizace tvoří jen výjimky.

Původní učení Gorakhnátha je nenáboženské, bez rozdílu pohlaví, rasy, společenského postavení, založené na úsilí. Adepti Náthů pocházeli z různých náboženských rodin a společenských kast a nebylo mezi nimi po iniciaci rozdílu. Skuteční aspiranti Yogy žijí mimo mentální rámec vzdělání, kultury či náboženství.

Existuje mnoho textů v různých jazycích z různých století, které jsou některými lidmi přisuzovány Yogi Matsyendranáthovi a Yogi Gorakhnáthovi. Ani jeden z nich však asi nebyl napsán v době jejich života. Jediný autentický zdroj učení Gorakhnátha jsou Gorakh Sabadi- rčení, která se dochovala ústní lidovou slovesností. Ostatní texty byly napsány později jinými Náthy podle jejich porozumění, často bez patřičné praxe, tak jak to učenci, kteří nejsou praktikujícími yogíny, dělají i dnes. Vznikla tak řada textů, která zamlžila skutečnou esenci Gorakhova učení a směruje k védskému náboženství a praxi. Náthové se uměly přizpůsobit védské, muslimské i Britské dominanci, zanechalo to na nich však velké stopy. Většina dnešních Náthů se téměř neodlišují od ostatních Indických asketů, sešli z cesty a nejsou schopni si už ani uvědomit rozdíl. Některé výjimečné osobnosti mezi Náthy však udržují starou tradici bez védských vlivů.
Patří mezi ně i můj Guru Mahant Yogi Suraj Nath Ji Maharaj.

Prvním krokem Yogy je ovládnout Pinda- individuální mikrokosmos těla a mysli. K tomu se používají techniky jako- Mitahara (harmonizující strava), Shatkarma (očistné techniky), Asana (protažení a posílení těla do meditační pozice), Pranayama (expanze potenciálu), Mudra (probuzení vnitřní citlivosti a kontroly), Bandha (odstranění psychických uzlů lpění), Chakra Shuddhi (harmonizace čaker), Chitta Shuddhi (vyčištění mysli) atd. Harmonie těla a mysli otevře Hridaya (soucit srdce). Meditační techniky vyčistí mysl do Unmani, stav bez myšlení. Ryzí cit vědomí v přítomnosti. V Unmani je Shunya (prázdnota), stav přirozenosti bez omezení mysli. V Shunya Yogi prožívá Anda (makrokosmos). Makrokosmos není odlišný od kultivovaného mikrokosmu, absolutno od adepta, vnější je přítomno uvnitř, to je Samarasa- slynutí. K tomuto stavu vede pouze meditace.

Můj Guru je Mahant Yogi Suraj Nath Ji Maharaj,
jsme Satnáthi, jedna z 12 stezek Náthů.
Jeho Guru je Yogi Buddha Nath Ji, jeho Guru Yogi Bij Nath Ji, Yogi Sheelnathji, Yogi Anandnathji, Yogi Dharmanathiji… atd. nepřerušený řetěz ústního předání až ke Guru Gorakhnáthovi, Guru Matsyendranáthovi a Ádináthovi.

Dadaguruji Yogi Buddha Náth Ji Maharaj (děda Guru)

Toto je hliněná pečeť nalezená v Mohenžodáru na území dnešního Pákistánu. Podle nejmodernějších vědeckých metod je cca o 1500let starší než Védy.
Je na ní Adinath v Moolabandhasana.

Yogi Sat Náth v Moolabandhasána.

Rajaji - volený král Náthů